Bainistíocht Imeachtaí

Ní mór gach imeacht a reáchtáiltear ar champas Ollscoil na Gaillimhe a phleanáil, a bhainistiú agus a sheachadadh de réir Pholasaí na hOllscoile maidir le Bainistíocht agus Sábháilteacht Imeachtaí (QA123).

Is féidir Imeacht a shainmhíniú mar ócáid thábhachtach nó shuntasach ar a bhfreastalaíonn iliomad daoine ar mhaithe le sainchuspóir a bhaineann le gnó, gníomhaíocht ollscoile, nó rannpháirtíocht phobail. Bíonn cineálacha éagsúla imeachtaí ar siúl ar an gcampas lena n-áirítear ach nach bhfuil teoranta do: taispeántais, searmanais, aontaí, seoltaí, fáiltithe, cuairteanna stáit, féilte, comóradh searmanais chomórtha, fleánna, ceolchoirmeacha, cruinnithe ceiliúrtha, comhdhálacha, laethanta oscailte, seisiúin eolais, imeachtaí creidiúnaithe, scoileanna samhraidh, imeachtaí tiomsaithe airgid agus spóirt nó caithimh aimsire. Breathnaítear ar cheardlanna agus cruinnithe foirne mar “ghnáthobair laethúil” má bhíonn siad ar siúl in ionaid a tógadh go sonrach d’imeachtaí den sórt sin agus nach dteastaíonn aon socruithe breise ó Fhoirgnimh agus Eastáit.

Agus imeacht á phleanáil, déan Rialtóir Imeachta a shannadh. Beidh an fhreagracht deiridh ar an duine seo as bainistíocht agus sábháilteacht an imeachta, agus beidh sé/sí freagrach as gach cumarsáid le Foirgnimh agus Eastáit.

Cinntigh na nithe seo a leanas:

 

Íseal-riosca

Meánriosca 

Ardriosca

Plean Bainistíochta Imeachtaí agus Measúnú Riosca

Ní mór é a sheoladh chuig Foirgnimh agus Eastáit coicís roimh ré

Ní mór é a sheoladh chuig Foirgnimh agus Eastáit mí amháin roimh ré

Ní mór é a sheoladh chuig Foirgnimh agus Eastáit trí mhí roimh ré

Seicliosta Imeachtaí

Ní mór é a sheoladh chuig Foirgnimh agus Eastáit coicís roimh ré

Ní mór é a sheoladh chuig Foirgnimh agus Eastáit mí amháin roimh ré

Ní mór é a sheoladh chuig Foirgnimh agus Eastáit trí mhí roimh ré

Faomhadh

Faomhadh i bprionsabal laistigh de choicís

Faomhadh i bprionsabal laistigh de mhí amháin, mar aon le haiseolas cuí

Faomhadh i bprionsabal laistigh d’ocht seachtaine, mar aon le haiseolas cuí

Taispeántais Ealaíne:

Cuirfear ábhar agus sonraí na dtaispeántas ealaíne ar fad faoi bhráid na hOifige Ealaíon le haghaidh athbhreithniú tosaigh agus déanfaidh an Oifig Ealaíon moladh d’Fhoirgnimh agus Eastáit ina dhiaidh sin. Léigh an Nós Imeachta maidir le Taispeántas Ealaíne ( Art Exhibition Procedure)‌ chun tuilleadh eolais a fháil.

Imeachtaí Tráchtála:

Má tá imeachtaí seachtracha nach mbaineann leis an téarma acadúil á reáchtáil ar an gcampas ba cheart don eagraí teagmháil a dhéanamh le hOifig na Seirbhísí Tráchtála

Eolas maidir le Saintacaíocht Chlosamhairc d’Imeachtaí Ollscoile CON433


Bailey Allen agus an Cube

Má tá Halla Bailey Allen nó an Cube á úsáid agat d’imeacht, cinntigh go léann tú an prótacal maidir le húsáid shábháilte ardaitheoirí agus frámaí soilsithe (protocol for the safe use of lighting hoists and frames

 

Leagan Amach d’Imeachtaí

Halla Bailey Allen
Halla Bailey Allen
An Chearnóg (Cuairt Ríoga 2015)
Aula Maxima (cruinniú)

Áras Cairnes

CA001
CA002
CA003
CA004
CA114
CA115
CA116A
CA117 (Seomra MBA)
CA118
CA111 (Léachtlann 1)
CA101 (Léachtlann 2)
CA005

Áras Mhaighe Seola

MY123
MY124
MY125
MY126
MY127
MY129
MY231
MY232
MY243
MY336
MY337
MY338

Áras Uí Chathail

AUC-G002

Áras Dán na Mílaoise

AMB-G005
AMB-G006
AMB-G007
AMB-G008
AMB-G010
AMB-G009
AMB-G012
AMB-G021
AMB-G022
Téatar Uí Thnúthail
Téatar Fottrell
Téatar Uí Eocha
AM215

Bloc E (Foirgneamh na hInnealtóireachta Sibhialta roimhe seo)

BLE-1006

An tSlí Dála

Téatar Uí Fhlaitheartaigh
Téatar Anderson
Téatar D'Arcy Thompson
AC201
AC202
AC203
AC204
AC213
AC214
AC215
AC216
Téatar Kirwan
Téatar Larmor
Téatar Uí Dhiollúin
Téatar McMunn
Téatar Tyndall
TB301
TB302
TB303
TB304
TB305
TB307

Áras Innealtóireachta Alice Perry

ENG-G017
ENG-G017
ENG-G018
ENG-G047
ENG-2001
ENG-2002
ENG-2003
ENG-2033
ENG-2034
ENG-2035
ENG-3035
ENG-3036
ENG-3034

Foirgneamh TF

IT125, an Chéad Urlár
IT125G, Urlár na Talún
IT202
IT203
IT204
IT206
IT207
IT250

Áras Mháirtín Uí Riain

MRA201 (Téatar Institiúid Mháirtín Uí Riain)